அலை – சிறுகதை

அலை சிறுகதை சொல்வனம் இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

Share

Facebook comments:


One comment

  1. அனுஜன்யா says:

    மனசைப் பாதிக்கும் கதை. நிறைய 'ஏன்' களைக் கிளறி விடுகிறது.

    அனுஜன்யா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>