சிசு – சிறுகதை

நான் எழுதிய சிறுகதை சிசு பாதகையில் வெளியாகியுள்ளது. பதாகைக்கு நன்றி.

Share

Facebook comments:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*